Aktualności NFP

Koordynatorzy NFP

Oddziały NFP

Pierwszy Kongres W-wa 10 czerwca 2017r

Drugi Kongres Czosnów 16 grudnia 2017r.

Trzeci Kongres W-wa 16 czerwca 2018r.
Narodowy Front PolskiAktualności"Kosowo jest Serbskie", 23.03.2021, Warszawa - Ambasada Serbii, Stanowisko Uczestników - Pismo do Pana Ambasadora Republiki Serbii w Polsce.


Warszawa, 23.03.2021 r.Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Serbii w Polsce

Szanowny Pan Nikola ZurovacW kolejne Rocznice bombardowania Jugosławii i oderwania Kosowa od Serbii, Polacy z niżej podpisanych organizacji zorganizowali 23.03.2021 r. przed Ambasadą Republiki Serbskiej w Warszawie wydarzenie „Kosowo jest Serbskie”. Przesyłamy Panu nasze stanowisko na tę okoliczność.B r a c i a S ł o w i a n i e ! D z i e l n i S e r b o w i e !Solidaryzujemy się z Narodem Serbskim w 22-tą rocznicę b o m b a r d o w a n i a J u g o s ł a w i i p r z e z N A T O w okresie marzec-czerwiec 1999 roku oraz wypędzenia 300 tys. Serbów z Kosowa, i w 13-tą rocznicę oderwania Kosowa od Serbii 17 lutego 2008 roku. Od haniebnego bombardowania Jugosławii przez NATO pod przewodnictwem USA w 1999 roku Polacy, w szczególności środowiska narodowe organizują pikiety, manifestacje, marsze i protesty solidarności ze S ł o w i a ń s k i m N a r o d e m S e r b s k i m.Już od lat 80-tych XX w. Niemcy forsowały uznanie „niepodległości” Słowenii i Chorwacji, co było wbrew prawu międzynarodowemu i jugosłowiańskiej konstytucji. Wzrost potęgi Niemiec pozwolił im narzucić to szaleństwo partnerom - Anglii i Francji.

W grudniu 1989 roku MFW narzucił Jugosławii drakońskie warunki. Bank Światowy zdemontował system bankowy kraju. Wojna z Jugosławią była wojną o globalizację. Wszystkie zachodnie mocarstwa dążyły do zlikwidowania jugosłowiańskiego systemu gospodarczego, który według nich był zbyt prospołeczny, ze swoim silnym sektorem publicznym, istotnymi prawami socjalnymi, odpornością na podziały wielonarodowe.

Całe to spustoszenie wywołane wojną domową było absurdalnie krwawą sytuacją, sprowokowaną przez wielkie mocarstwa.

W 1999 roku Amerykanie wraz ze swoimi wasalami z NATO dokonują bandyckiej napaści na Jugosławię, kradnąc temu państwu kolebkę jego państwowości Kosowo. Żadnych okoliczności łagodzących nie można mieć dla rządów obcych, niszczących Jugosławię, zwłaszcza dla rządu amerykańskiego, który użył najwymyślniejszych broni przeciw Serbom, narodowi najbardziej wskutek rozpadu Jugosławii poszkodowanemu. Oznajmiono Serbom, że prawo do narodowego samostanowienia mają Chorwaci, Słoweńcy, Muzułmanie w Bośni, lecz nie Serbowie w tejże Bośni czy w Krainie.

Ataku medialnego dokonały wielkie media europejskie i amerykańskie, które przebieg wydarzeń na Bałkanach od początku do końca przedstawiały w sposób fałszywy. Stany Zjednoczone próbowały udawać, że walczą z pobudek humanitarnych, oraz pokazać się jako obrońcy muzułmanów. Lecz w rzeczywistości to Waszyngton i Berlin sprowokowały tę wojnę. Celem strategicznym były – gospodarcza kolonizacja Bałkanów, przejęcie kontroli nad tranzytem ropy oraz walka o dominację nad światem. Pod wpływem zagranicznej agentury 17 lutego 2008 roku Kosowo jednostronnie proklamowało niepodległość i odłączenie się od Serbii. Hańbą jest, że ówczesne władze w Polsce, jako jedne z pierwszych pośpieszyły się uznać oderwanie Kosowa. Zapewne dzisiejsza Rosja nie pozostałaby tak obojętna wobec zamachu na Serbię, jak Rosja Borysa Jelcyna w 1999 roku. Nowy Porządek Świata dziś podobne metody zamachu na suwerenność narodów i państw stosuje w Iraku, Libii, Afganistanie, Syrii i innych. Dotyczy to również Polski, która stała się kolonią mocarstw zachodnich.

Wyrażamy solidarność z bratnim słowiańskim Narodem Serbskim!

Bracia Słowianie, tylko współpraca między nami obroni nas przed destrukcją nieprzyjaciół!Niech Żyje Wielka Serbia!R a z e m S ł o w i a n i e !!!

R a z e m C h r z e ś c i j a n i e !!!Czołem Wielkiej Polsce !Z wyrazami głębokiego szacunku,

Członek Rady Frontu Narodowego Frontu Polskiego, Prezes Przymierza Ludowo-Narodowego Wojciech Bardoński (Ciechanów)

Wiceprezes Przymierza Ludowo-Narodowego, Redaktor Naczelny Nowego Przeglądu Wszechpolskiego – Andrzej Turek (Podkarpackie)

Członek Rady Frontu Narodowego Frontu Polskiego, Członek Rady Przymierza Ludowo-Narodowego - Roland Dubowski (Podlasie)

Prezes Obozu Wszechpolskiego - Krzysztof Stachurski (Warszawa-Praga)

Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich - ppor. rez. Jan Rudziński Warszawa)

Prezes Honorowy Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej – płk dr Tadeusz Kowalczyk

Marcin Kociniewski - Gdańsk

Krzysztof Birczyk - Warszawa

Narodowy Front Polski - 12 sierpnia 2018r

Oświadczenie


My, narodowcy, skupieni w Narodowym Froncie Polskim, powstałym 10 czerwca 2017r., chcemy wziąć udział w organizowanym przez Marsz Niepodległości Marszu Zwycięstwa Rzeczypospolitej pod własnymi flagami NFP. Jednocześnie zapraszamy na wydarzenie Narodowego Frontu Polskiego 15 sierpnia 2018 r. o g. 17.00 przed Pomnikiem ks. Ignacego Skoroupki na Pradze: Obchody Dnia Wojska Polskiego i 98 Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wychodzimy także z inicjatywą wspólnego udziału w wyborach samorządowych z Ruchem Narodowym i środowiskami wokół niego.


W imieniu Rady Frontu

Narodowego Frontu Polskiego

Wojciech Bardoński

- Spotkanie założycielskie Oddziału Narodowego Frontu Polskiego w Łagiewnikach

17 marca 2018r odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Narodowego Frontu Polskiego w Łagiewnikach na Dolnym Śląsku

Szefem Oddziału - NFP Łagiewniki został Grzegorz Armanowski.

Kontakt - Grzegorz Armanowski tel. 724 793 706- Uchwała II Kongresu NFP ,,Przeciw banderyzmowi'', Czosnów 16 grudnia 2017r.

Podstawą ideologiczną banderyzmu był "Nacjonalizm" Doncowa, opublikowany w roku 1929. Jego najgłówniejsze założenia to: propagowanie darwinizmu społecznego, czyli głoszenie, że w walce zwyciężają silni, a Ukraińcy jako gatunek mają zwyciężać w walce o byt. Dalej, głosił on bezwzględność etyczną w walce i przyjmowanie wszelkich środków na drodze do osiągnięcia celu. Eliminował takie pojęcia, jak litość i sprawiedliwość, a pozytywnie wypowiadał się o nienawiści do wrogów. Głosił też wymóg agresywnego dążenia do realizacjcji celów. Nacjonalizm Doncowa można zaklasyfikować jako odmianę hitleryzmu, natomiast w żaden sposób nie można go utożsamiać z nacjonalizmem polskim opartym na katolicyźmie i jego wysokich wymaganiach etycznych. W roku 1929 w Wiedniu powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, a 14 października 1942 na Wołyniu - Ukraińska Powstańcza Armia/UPA/. Jej założycielem był Stepan Bandera. Celem UPA było utworzenie jednolitego etnicznie narodowo państwa ukraińskiego. Hasła banderyzmu i nacjonalizmu ukraińskiego padły na podatny grunt społeczny. Społeczność ukraińska od czasów Chmielnickiego pielęgnowała hasło "Lachów ribaty", czyli rżnąć Polaków. Było to tym łatwiejsze, że Ukraińcy byli uzbrojeni, ponieważ do lasu zbiegli ukraińscy policjanci, wyposażeni przez Niemców w broń. Rozpoczęły się mordy Polaków, w większości rolników, żyjących dotąd w zgodzie z ukraińskimi sąsiadami. Teraz jednak prysnęły wszelkie przyjaźnie i znajomości: Polaków mordowali sąsiedzi i niedawni rzekomi przyjaciele, przy wsparciu sotni UPA. Ofiarom: dzieciom, kobietom, starcom, bezbronnym mężczyznom zadawano potworne męki, lubowano się nie w zabijaniu, ale w zadawaniu cierpień; kobiety polskie całowały buty UPOwcom, by ci ich tylko zabili, ale nie męczyli. Nawet małe dzieci ukraińskie soliły rany zadawane Polakom, a Ukrainki tańczyły przy wtórze polskich jęków. W ten sposób wymordowano bliżej nieznaną liczbę bezbronnej ludności polskiej/szacunki są tu dość rozbieżne - od 100 do 500 tysięcy/. Obecne władze ukraińskie nie chcą się przyznać do tych potwornych zbrodni, co więcej uchwaliły ustawę o zasługach UPA dla niepodległości Ukrainy, oraz o karaniu tych, którzy by to negowali. W tej sytuacji władze Polski powinny ograniczyć do minimum kontakty z państwem ukraińskim, do czasu, aż zmieni się tam sytuacja. Tymczasem dzieje się coś odwrotnego i niebywałego: państwo polskie jednostronnie i wszechstronnie pomaga Ukraińcom, daje im ogromne dotacje, kształci ich studentów, sprowadza tysiące Ukraińców do Polski; premier Morawiecki, jako minister mówił o sprowadzeniu do Polski 5 mln Ukraińców, i o daniu obywatelstwa polskiego 3 mln . A Ukraińcy? - Nie chcą udostępnić żadnych miejsc mordów Polaków na Ukrainie, a cerkiew grekokatolicka nie chce zwrócić żadnej świątyni katolickiej/należy tu dodać, że ogromna większość duchownych grekokatolickich usprawiedliwiała mordy banderowskie na Polakach/. Dzieje się to jednocześnie przy pogarszających się stosunkach z narodem rosyjskim, który ogromnie ucierpiał od komunizmu i od najazdu hitlerowskiego. Nie ma się co łudzić: Ukraińcy są dla Polski najtrudniejszym problemem, który musimy rozwiązać. Jak się wydaje, samo eksponowanie ich zbrodni, choć trzeba je ciągle powtarzać, nie prowadzi do osiągnięcia celu - likwidacji banderyzmu na Ukrainie. Trzeba nam poszukiwać sojuszników w tej walce.Informacja dot. struktury organizacyjnej Narodowego Frontu Polskiego 9 września 2017r

Narodowy Front Polski powstał oficjalnie na początku wakacji (10 czerwca. ) Podczs gdy inne ugrupow ,,urlopowały" my pracowaliś intensywnie nad konsolidacją; planami rozwoju; załozeniami programowymi, ważnym aspektem było oczyszczenie Frontu z elementów nieporządanych i przypadkowych. Po wakacjach przyszedł czas na budowę struktur terenowych. Posiedzenie Rady Frontu z dnia 9 września 2017r było niemal w całości poświęcone tej tematyce. Postanowiliśmy że struktura będzie trójszczeblowa:

1. Front - szczebel centralny reprezentowany przez Radę Frontu

2. Brygady - szczebel regionalny reprezentowany przez Radę Brygady lub Szefa Brygady

3. Oddziały - szczebel lokalny reprezentowany przez Szefa Oddziału

Narodowy Front Polski składa się obecnie z ponad dwustu pełnoprawnych członków oraz kilkuset sympatyków (osób które z przyczyn osobistych lub zawodowych nie chcą by ich nazwiska były publikowane). Postanowiliśmy że struktury będą tworzyć się oddolnie, zaczynając od oddziałów które tymczasowo będą podporządkowane bezpośrednio Radzie Frontu i sukcesywnie łączyć się, powołując Brygady. Każdy z pełnoprawnych członków NFP ma prawo zgłosić chęć powołania oddziału, w tym celu powinien zgłosić się do Administracji (tel. 605373960) celem uzyskania pełnomocnictwa i uzgodnienia terminu i miejsca spotkania założycielskiego. Każdy oddział będzie reprezentowany przez conajmniej Szefa Oddziału a w rezie potrzeby też przez innych członków Zarządu Oddziału np. sekretarz; skarbnik; wiceszef; rzecznik prasowy; członek zarządu bez funkcji. Oddział może powołać Komisję Rewizyjną.

Aktualny wykaz oddziałów NFP1. Stanowisko NFP wobec zagrożenia islamizacją Polski, 30 lipca 2017r.

30 lipca 2017 r. w Kolbudach powiatu gdańskiego Narodowy Front Polski z inicjatywy Pomorskiego Oddziału NFP pod kierownictwem kol. Doroty Maksymowicz-Czapkowskiej przedstawia Oświadczenie "Stop islamizacji i imigrantom". Wydarzenie jest odpowiedzią na planowane w tej miejscowości spotkanie środowisk muzułmańskich zaangażowanych w sprowadzanie imigrantów, oraz jest sprzeciwem wobec działań prezydenta Gdańska p.Pawła Adamowicza zmierzających do sprowadzenia imigrantów wbrew stanowisku Rządu Polskiego. Stop islamizacji i imigrantom - Kolbudy 30.07.2017r.: “Narodowy Front Polski jest zaniepokojony aktywnością muzułmanów w Polsce pod względem poprawności politycznej sprowadzania imigrantów. Jesteśmy zobowiązani alarmować o problemie szeroką polską opinię publiczną. Nie zgadzamy się na dyktat Unii Europejskiej w kwestii kwot imigrantów. Nie mamy zamiaru popełniać błędów Europy Zachodniej. Pierwszym naszym obowiązkiem jest troska o własnych rodaków - Polaków, mieszkańców miast i wsi polskich. Prezydent Gdańska stosując znaną demoliberalną retorykę, deklaruje przyjęcie imigrantów. Pojawiają się wyświechtane argumenty: "otwartość na procesy migracyjne może przyczyniać się do koniunktury ekonomicznej, wzrostu konkurencyjności, rozwoju wiedzy i nowych kompetencji, wzmacniania demograficznego i rozszerzania kompetencji kulturowych”. Nie mając zgody władz centralnych w Polsce, prezydent Paweł Adamowicz wybiera drogę samorządową, na którą są pieniądze z Unii Europejskiej. Nic nie szkodzi, że Polacy nie chcą imigrantów. Są sposoby, aby ich przekonać post faktum lub zmanipulować sondażami. Żałosne skutki radosnego przyjmowania imigrantów w Europie Zachodniej również nie przemawiają do decydentów w Polsce. My, Narodowy Front Polski, mamy dość tzw. różnorodności na siłę, która niby wzbogaca miasto, a w sumie jest potencjałem zagrożenia. Tak łatwo deklaruje się dogodne warunki do mieszkania i życia dla imigrantów, podczas gdy Polakom władza nie jest skora tak nadskakiwać. Solidaryzujemy się z wszystkimi rodakami, którzy nie godzą się na panującą poprawność polityczną otwierania granic najazdowi imigrantów. Niech prezydenci miast wiedzą, że za działanie na szkodę Polski będą rozliczeni. Polacy, odważnie brońmy swoich interesów i Ojczyzny! Czołem Wielkiej Polsce!"1. Oświadczenie dot. banderyzmu, 9 lipca 2017r.

Narodowy Front Polski domaga się ustawy o dniu 11 lipca jako Narodowym Dniu Pamięci  Ludobójstwa OUN/UPA na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947, zaprzestania wsparcia Państwa Polskiego dla banderowskej Ukrainy prezydenta Petro Poroszenki, stworzenia instrumentów prawnych celem ścigania symboliki i zachowań ukraińskiego dzowinizmu, kontroli imigracji ukraińskiej pod kątem ideologii baderowskiej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, umieszczenia prawdy o zbrodniach OUN/UPA w podręcznikach szkolnych. Zwracamy się do zastraszonych Ukraińców o zerwanie ze zgubną ideologią nazistowsko-totalitarnego banderyzmu, potępienie jej i nawiązanie przyjaźni z Polakami.2. Oświadczenie dot. obcych wojsk na terenie Polski, 9 lipca 2017r.

Narodowy Front Polski stanowczo opowiada się za wycofaniem obcych wojsk z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy zwolennikami suwerenności naszego państwa. Obce armie na jego terytorium zawsze w historii powodowały klęski, śmierć i zniszczenie dorobku pokoleń Polaków. Powodowały wciąganie naszej Ojczyzny w wojny toczone w obcym interesie, po stronie polskiej pozostawiając tylko ofiary. Pamiętamy osiemnasty wiek, gdy obce armie stacjonujące na polskim terytorium doprowadziły do rozpadu naszej państwowości i wtrąciły Polskę na 123 lata w kajdany zaborców. Potrafiąc wyciągać z naszej przeszłości wnioski, mówimy stanowczo i z pełnym przekonaniem nie obcym wojskom na terenie Polski. Obca armia na naszym, polskim terytorium to hańba i policzek dla naszej suwerenności. Chcemy silnej, wolnej Polski, na terenie której nie postanie noga obcego żołdaka. Polskę jest w stanie obronić jedynie silna, narodowa armia!powrót na stronę NFP

Kanał usunięty przez cenzurę youtube

*